Ouderen Psychologie & Coaching

Ontwikkelingspsychologie van de hoge leeftijd

Ouderen hebben behoefte aan Gerontopsychologische begeleiding, vanuit de vaststelling dat ouderen nog steeds te weinig beroep kunnen doen op een vraaggestuurde benadering wanneer zij behoefte hebben aan gerontopsychologische begeleiding en ondersteuning op bepaalde levensdomeinen zoals gezondheid, relaties, werk, zorg.

Het latere leven zorgt voor heel wat uitdagingen in onze vaak ingewikkelde samenleving. Naargelang de draagkracht, draaglast en kwetsbaarheid zal de ene oudere beter met deze uitdagingen kunnen omgaan dan de andere. Wie als oudere op dit vlak de behoefte ervaart aan begeleiding en ondersteuning, doet daarom het best beroep op een ouderencoach. Onze praktijk kan o.a. ingeschakeld worden onder meer voor rouwbegeleiding, zingevingsvragen, relationele problemen, vragen met betrekking tot vrijetijdsbesteding, leren omgaan met chronische ziekte, het ondersteunen van (overbelaste) mantelzorgers en ouderenmishandeling.

rvcita_gerontopsychologieGeen uniek zaligmakende stroming

Onze praktijk gebruikt als vertrekpunt de coaching vanuit het Roosiaans integratief raamwerk van psychoanagogie. Psychoanagogie betekent letterlijk het begeleiden van geestelijke groei. Deze vorm van agogie is gestoeld op de principes van de integratieve psychologie. De integratieve psychologie maakt een diepgaande integratie van alle psychologische, medico-sociale, psychotherapeutische en sociaal-agogische stromingen en technieken. Er bestaat hoe dan ook geen unieke zaligmakende stroming,  niemand heeft immers dé waarheid in pacht en naargelang de individuele situatie en evolutie zullen de sterke elementen van de ene stroming en dan weer van de andere stroming het meest adequaat toepasbaar zijn.

Optimaal functioneren

De coachings staan dus voor het begeleiden naar en het ondersteunen van het bereiken van persoonlijke groei. Streefdoel is te komen tot een optimaal functioneren in het latere leven, zodat adequaat kan omgegaan worden met de uitdagingen van het latere leven en er zo min mogelijk frustratie ervaren wordt. Via de techniek van de integratie wordt de coaching vanuit het perspectief van de individuele levensloop vraaggestuurd en op maat toegepast. De oudere zelf of diens omgeving of vertegenwoordiger indien de situatie dit vereist, behoudt steeds de regie over het proces.