Burn-out integrale aanpak

Burn-out psycholoog onderscheidt zich van collega behandelaren, waar veelal wordt ingezoomd op één of enkele aspecten van de burn-out. Burn-out psycholoog hanteert een integrale aanpak.
De psychologische aspecten van de individuele werknemer en die van de sociale omgeving (thuis en werk), worden met elkaar in een logisch perspectief geplaatst, voor een optimaal behandel resultaat.
Integrale aanpak burn-out basisperspectieven

De integrale aanpak, is gebaseerd op een integraal model bestaand uit een zestal basisperspectieven van waaruit de mens en zijn burn-out klachten kan worden bekeken:
1. De interne aspecten van het individu (o.a. emoties, gedachten, normen en waarden)
2. De externe aspecten van het individu (gezondheid, fysieke beperkingen)
3. De interne aspecten van het bedrijf/organisatie waar men werkt (cultuur, werksfeer, waardering, werkdruk)
4. De externe aspecten van het bedrijf/organisatie waar men werkt (ziektewet, verzuimbegeleiding)
5. De invloed van het privé leven op de werksituatie (thuiswerk interferentie).
6. De invloed van het werk op het privé leven (werk-thuis interferentie)

Integrale aanpak burn-out integraal model
Hieronder staat het model voor de integrale aanpak schematisch weergegeven. Centraal staat de mens met zijn burn-out klachten, hieromheen zijn de zes modererende factoren gepositioneerd, die allen hun invloed hebben op het ontstaan en in stand houden van de burn-out klachten.

Integraal model burn-out behandeling burn-out psycholoog
Kosten burn-out behandeling niet vergoed

Sinds 2012 valt specialistische burn-out behandeling niet onder de ziektekostenverzekering. Medisch gezien (DSM IV) valt burn-out onder de aanpassingsstoornissen.

Kosten burn-out behadeling, wie betaald?
U dient de behandeling voor burn-out dan ook zelf te bekostigen. Veelal zijn werkgevers bereid (mee) te betalen, of hebben hiervoor regelingen met hun verzuimverzekering. Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een spoedig herstel is in het belang van werkgever en werknemer. Een ziektedag kost een werkgever gemiddeld €250,– per dag.

Kosten burn-out behandeling?
De kosten voor een behandeltraject worden vooral bepaald door het aantal consulten, dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. In het kennismakingsgesprek wordt de ernst van de klachten gemeten middels een gevalideerde vragenlijst. Mede op basis hiervan kan een goede indicatie gegeven worden van het aantal te verwachten consulten en te verwachten kosten. Het is mogelijk om vooraf een offerte te verstrekken.

Kosten van 4 dagen verzuim zijn hoger dan kosten voor behandeling of preventie burn-out
Voordelen behandeling Burn-out psycholoog
Burn-out psycholoog speelt in op deze- en toekomstige bezuinigingen, door goede, gespecialiseerde hulp te bieden voor een betaalbaar tarief. De kosten voor overhead zijn tot het minimum beperkt.

Dit levert de volgende voordelen op:
• Behandeling door specialist, spoedig en duurzaam herstel
• U ontvangt hulp (koopt hulp in) op het moment dat u, uw werkgever/bedrijfsarts of huisarts dat nodig vindt.
• Kosten voor spoedige behandeling en herstel aanmerkelijk lager dan kosten (langdurig) verzuim
• Minimale bureaucratie, maximale tijd voor u
• Geen wachtlijsten, snelle hulp
• Behandeling gaat niet te koste van eigen risico (in 2019 minimaal €385,–).