Burn-out

Burn-out kan niet met medicatie worden verholpen, hooguit kunnen slaapmiddelen voorgeschreven worden, maar het uitgebluste gevoel zal terugkeren zodra men ontwaakt. De behandeling van burn-out bestaat uit het terugwinnen van de regie over je leven. Ervaring heeft geleerd dat herstel en volledige werkhervatting veelal binnen 6 maanden plaats vind.

Een burn-out psycholoog gaat uit van een integrale aanpak. De behandeling van burn-out is gericht op het herstellen van de balans tussen samenhangende aspecten, zodat er sprake kan zijn van duurzaam herstel.

Behandeling van burn-out drie fasen:

1. Crisisfase
(duur ongeveer één tot drie weken) Hierbij gaat het erom dat u tot rust komt en de controle hervindt op cognitief en emotioneel niveau. U speelt een actieve rol, in het herschikken van maatschappelijke en privé activiteiten. Deelnemen aan het arbeidsproces is vaak niet goed mogelijk.

2. Probleem- en oplossingsfase
(duur ongeveer drie tot zes weken) In deze fase brengt u samen met uw omgeving structuur aan in de problemen: welke problemen spelen een rol, hoe beïnvloedbaar zijn ze, wat moet er gebeuren? Oppakken van activiteiten zoals werk (al of niet gedeeltelijk) is doorgaans zinvol als u zicht hebt op concrete oplossingen voor ten minste een deel van de problemen.

3. Toepassingsfase
(duur ongeveer drie tot zes weken) U past de verworven inzichten en vaardigheden geleidelijk in praktijksituaties toe en pakt diverse rollen weer op. Voor het welslagen is het essentieel dat de omgeving hierin meedenkt en meewerkt.
Er wordt in alle fasen gewerkt aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Er vindt, indien nodig en gewenst, afstemming tussen u en uw werkgever plaats.


Behandeling van burn-out is opgebouwd uit de volgende vier onderdelen:

1. Kennismakingsgesprek (kosteloos):
In dit gesprek staat een wederzijdse kennismaking centraal. “Nagaan of er voldoende wederzijdse klik is” Eerste globale inschatting van de ernst van de klachten en te verwachten behandeltraject.
Bespreken formele, financiële aspecten

2 Intake:
1. Gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht in de oorzaak en aanleiding van de klachten verkregen.
2. Leefstijlanalyse, wat is de mate van inspanning, ontspanning.
3. Meting klachtenniveau met behulp van gevalideerde vragenlijsten.

3 Behandelbijeenkomsten:
1. Op basis van de klachten die tijdens de intake in kaart zijn gebracht, wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden behandeldoelen gesteld.
2. Combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie.

Het basisidee van cognitieve gedragstherapie: gebeurtenissen geven mensen geen negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon. Deze worden bepaald door de ‘gekleurde bril’ waardoor u de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en kan het gedrag veranderen.

Cognitieve georiënteerdetherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde interventie die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van u is van belang. Samen wordt ontdekt hoe ’foute’ denkgewoonten zijn ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

4. Evaluatie en terugvalpreventie
1. Voortgang bewaakt middels gevalideerde vragenlijsten en verzuim/hervattingsgegevens
2. Indien nodig geacht kan een tweetal terugvalpreventiebijeenkomsten gepland (ongeveer tussen de zesde en twaalfde week na beëindiging van de behandeling).

>Burn-out integrale aanpak